Fundaţia Pentru Educaţie Creştină “Emanuel”

Fundaţia Pentru Educaţie Creştină „Emanuel” Oradea a fost înfiinţată în anul 2014, la iniţiativa conducerii Liceului Teologic Baptist „Emanuel” prin bunăvoinţa Bisericii Creştine Baptiste „Emanuel” Oradea în scopul de a sprijini activitatea desfăşurată la Liceul Teologic Baptist „Emanuel”.


Scopul şi obiectivele fundaţiei

Scopul fundaţiei este non profit, de interes social, nepatrimonial, şi constă în:

 • sprijinirea materială şi financiară a Bisericii Creştine Baptiste „Emanuel” din Oradea în vederea dezvoltării bazei materiale destinată bunei funcţonări a Liceului Teologic  Baptist „Emanuel” din Oradea;
 • sprijinirea materială şi spirituală a ciclurilor de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi liceal din cadrul Liceului Teologic Baptist „Emanuel” din Oradea, prin promovarea comunicării şi cooperării cu instituţii şi organizaţii interne şi internaţionale în vederea cunoaşterii şi dezvoltării valorilor culturale româneşti în domeniul educaţional, susţinerea activităţii educaţionale în spiritul moral şi etic, precum şi dezvoltarea în rândul elevilor a unor valori creştine solide, oferirea de sprijin material copiilor şi tinerilor, inclusiv celor aflaţi în dificultate în vederea pregătirii educaţionale şi profesionale, precum şi a personalului angajat, cu respectarea specificului confesional al Bisericii Creştine Baptiste „Emanuel” din Oradea.

Obiectivele fundaţiei, în vederea realizării scopului ei, sunt următoarele:

 • sprijinirea proiectelor educaţionale ale Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Oradea şi ale Grădiniţei „Emanuel” prin oferirea de ajutor material şi financiar acestora în procesul de educare a copiilor şi elevilor, bazat pe principii creştine, prin dezvoltarea bazei materiale a şcolii, în vederea asigurării condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor;
 • îmbunătăţirea condiţiilor de pregătire educaţională şi morală a copiilor şi elevilor prin acordarea de sprijin material şi spiritual;
 • sprijinirea copiilor aflaţi în dificultate, cu toate mijloacele pe care fundaţia le are la dispoziţie pentru a evita abandonul şcolar;
 • organizarea de campanii de colectare de fonduri în vederea îndeplinirii scopului fundaţiei, acceptarea de subscripţii şi donaţii;
 • achiziţionarea de bunuri materiale şi nemateriale necesare procesului educaţional;
 • administrarea şi gestionarea bunurilor mobile şi imobile dobândite de fundaţie în vederea atingerii scopului acesteia;
 • premierea elevilor care obţin rezultate deosebite la învăţătură (concursuri şi olimpiade şcolare), oferirea suportului necesar pentru premierea elevilor;
 • înfiinţarea unor burse de studiu pentru elevii care au o situaţie materială modestă;
 • atragerea unor burse externe de la instituţii din ţară sau din străinătate;
 • organizarea şi susţinerea de conferinţe, simpozioane, concerte, concursuri şcolare pentru profesori, elevi sau părinţii acestora;
 • susţinerea instituţiei de învăţământ la toate nivelurile în organizarea unor conferinţe şi simpozioane cu caracter educaţional, precum şi a unor concursuri şcolare, sprijinirea materială şi financiară în vederea acordării unor premii de stimulare a elevilor premianţi la sfârşitul anilor şcolari;
 • susţinerea materială şi financiară a şcolii pentru organizarea activităţilor din săptămăna „Şcoala altfel”;
 • asigurarea suportului material şi financiar pentru schimburile de experienţă cu şcoli sau instituţii din ţară şi străinătate;
 • acordarea de burse, premii, alte forme de sprijin pentru studii şi documentare în ţară sau străinătate;
 • sprijinirea materială şi financiară a şcolii pentru pregătirea şi perfecţionarea cunoştinţelor lingvistice, culturale, tehnice, ştiinţifice, antreprenoriale, manageriale ale elevilor, prin acordarea unor burse pe termen scurt sau mediu, pentru a-şi însuşi cunoştinţe la nivelul standardelor internaţionale;
 • sprijinirea materială şi financiară a şcolii prin implicarea elevilor în activităţi caritabile, de protecţia mediului, de bune intenţii, desfăşurate în exclusivitate în interesul şi spre beneficiul copiilor şi elevilor, respectând specificul confesional al Bisericii Creştine Baptiste „Emanuel” din Oradea şi a statutului Fundaţiei;
 • organizarea şi desfăşurarea de activităţi pentru afirmarea şi apărarea valorilor fundamentale, drepturilor şi intereselor fiecărei persoane,  indiferent de statutul social al acesteia în conformitate cu morala creştină;
 • crearea unei pagini web pentru promovarea proiectelor fundaţiei pe internet şi pentru informarea persoanelor interesate în vederea sprijinirii proiectelor şcolii;
 • promovarea comunicării şi cooperării cu instituţii similare, interne şi internaţionale, în vederea promovării intereselor sociale ale instituţiilor de învăţământ şi de cult pe care fundaţia le are în vedere, susţinerea financiară a participării elevilor în schimburi de experienţă între Liceul Teologic Baptist „Emanuel” respectiv Gradiniţa „Emanuel” cu alte instituţii de învăţământ la nivel naţional şi internaţional;
 • organizarea de manifestări caritabile pentru strângerea de fonduri;
 • angrenarea societăţii civile şi a organizaţiilor nonguvernamentale  în proiecte comune care au drept scop deservirea instituţiilor de învăţământ cu profil teologic;
 • toate obiectivele de mai sus se vor realiza cu respectarea specificului confesional al Bisericii Creştine Baptiste „Emanuel” din Oradea.